S T A T U T

UDRUGE SINDIKATA PROFESIONALNIH VATROGASACA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju čl. 165. i 172. Zakona o radu (NN 93/14), članka 11. Zakona o udrugama (NN 98/19) osnivačka Skupština Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske dana 02.10.2021. godine, donijela je:

S T A T U T

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga više razine te nezavisna, samostalna, dobrovoljna, humanitarna i nestranačka udruga sindikata s područja vatrogastva.

Članak 2.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

-nazivu sjedištu,

-o zastupanju,

-izgledu pečata,

-području djelovanja skladno ciljevima,

-djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

-načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge,

-uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

-pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova

-vođenja popisa članova,

-tijelima Udruge,

-njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

-izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

-izboru i opozivu likvidatora Udruge

-prestanku postojanja Udruge

-imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

-postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge

-načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu

Članak 3.

Udruga nastupa u pravnom prometu u ime i za račun udruženih sindikata pred državnim tijelima, sudovima, poslodavcima i njihovim udrugama, sindikalnim udrugama u zemlji i inozemstvu, kao i pred međunarodnim tijelima koji skrbe o radu i pravima radnika.

Udruga ima ovlast zastupati interese i štiti prava onih sindikata koji nisu njeni članovi ukoliko nadležno tijelo tog sindikata donese takvu odluku i zatraži pomoć Udruge.

Članak 4.

Udruga djeluje na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom.

Dobrovoljnost pristupanja i istupanja iz Udruge, neovisnosti od poslodavaca, vlasti, političkih stranaka, vjerskih zajednica i drugih zajednica i drugih organizacija. Demokratičnosti izbora i odgovornosti tijela i dužnosnika, javnosti rada, samostalnosti glede uređenja unutarnjeg ustroja, programa, izbora i razrješenja tijela i dužnosnika, radničke i sindikalne solidarnosti, te poštivanja temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i slobode.

Djelovanje Udruge temeljit će se na zaštiti i promicanju socijalno – gospodarskih i radnih prava vatrogasaca, njihovim razvojem i unaprjeđenju profesionalnog vatrogastva.

Javnost rada ostvaruje se davanjem obavijesti o radu Udruge u tisku i drugim zainteresiranim medijima.

Članak 5.

Udruga djeluje samostalno u zastupanju i borbi za ostvarivanje prava i interesa svog članstva koristeći sve legalne i međunarodno prihvaćene metode i sredstva sindikalnog pritiska i borbe, a može se udruživati u udrugu više razine radi jednostavnijeg zastupanja svog članstva u ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva.

NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA I ZNAMENJA

Članak 6.

Naziv Udruge je: Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske Skraćeni naziv Udruge je: USPVRH

U međunarodnoj komunikaciji Udruga koristi i engleski prijevod svog naziva: Association of professional firefighters unions of the Republic of Croatia Sjedište je na adresi: Savska 1, Zagreb

Udruga ima svoj pečat okruglog oblika promjera 35 mm uz gornji rub je ispisano: Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske u sredini kruga se nalazi štit s natpisom USPV RH193. U donjem dijelu piše adresa sjedišta udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske

Članak 7.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Članak 8.

Udruga stječe sredstva za rad sukladno odredbama ovog Statuta, ima svoj žiro–račun, te odgovara za svoje obveze.

SVRHA I ZADACI

 

Članak 9.

Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga više razine u koju se udružuju pravne osobe Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj glede poboljšanja statusa i položaja zvanja profesionalnog vatrogasca.

Ciljevi USPVRH su razvoj i unapređenje te promicanje profesionalnog vatrogastva. Povezivanje sindikata profesionalnih vatrogasaca radi lakšeg ostvarivanja prava. USPVRH djeluje na području zaštite i spašavanja.

USPVRH ostvaruje navedene ciljeve slijedećim djelovanjima;

  1. promicanje putem elektroničkih medija, tiskovnih konferencija, letaka, brošura, suradnjom sa tijelima državne vlasti i drugim pravnim i fizičkim osobama glede unapređenja profesionalnog vatrogastva;

  2. unaprjeđenje sadašnjeg stanja vatrogastva predlaganjem uredima i tijelima državne vlasti (Vladi RH i HVZ-u) poboljšanja u organizaciji cjelokupnog vatrogastva te iznalaženja optimalnih rješenja organizacije vatrogastva za pojedina područja RH;

  3. zastupanje interesa članova udruge provodit će se na lokalnoj razini prema tijelima lokalne samouprave te na županijskoj i državnoj razini u cilju stvaranja stvarne slike o radu i djelovanju profesionalnih vatrogasaca te njihovih prava i interesa koja iz tog proizlaze.

Članak 10.

Osnovna svrha i zadaci Udruge su:

-sklapanje Kolektivnih ugovora u ime i za račun svojih članova

-poboljšanje općih uvjeta rada članova

-zaštita materijalnih i socijalnih interesa članova

-zaštita prava iz radnog odnosa (individualnih i kolektivnih) posebno u pogledu plaća, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite

-osposobljavanje članstva, povjerenika i radničkih predstavnika

-promicanje socijalne politike i očuvanje stečenih socijalnih prava

-demokratizacija gospodarstva i društva u cijelosti

-unapređenje zaštite prava na radu i u svezi s radom

-promicanje profesionalnog vatrogastva

-promicanje putem medija, tiskovnih konferencija, letaka, brošura

-suradnja sa tijelima državne vlasti i vođenje pregovora radi poboljšanja uvjeta i rada profesionalnih vatrogasaca na području Republike Hrvatske

Članak 11.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća, a radi promicanja interesa svojih članova Sindikata, Udruga će polaziti s pozicije socijalnog partnera tj. poticati sklapanje i primjenu Kolektivnih ugovora, te paziti na socijalni status članova.

Svrhu i zadatak iz prethodnog članka ove Udruge ostvaruje zastupajući članstvo pred poslodavcem i drugim tijelima.

Udruga pomaže članovima posredujući između njih i poslodavaca, kao i osiguranjem besplatne pravne pomoći u ostvarivanju radnih i socijalnih prava.

Udruga organizira pružanje pravne pomoći članovima u skladu s ovim Statutom.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaki Sindikat profesionalnih vatrogasaca osnovan na području Republike Hrvatske te sindikati koji unutar svoje organizacije imaju odbor za vatrogastvo, koji se dobrovoljno učlanjuju u sindikat potpisivanjem pristupnice, ako prihvaća Statut i program Udruge, te ispunjava svoje članske obveze.

Da bi se sindikat mogao učlaniti u Udrugu potrebno je da:

-ispuni pristupnicu koju mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje sindikata.

-ispunjenu pristupnicu poslati na Upravni odbor Udruge

Ukoliko Udruga isključi člana, ista ga može ponovo učlaniti, nakon jedne (1) godine.

Nakon proteka navedenog roka, član može podnijeti zamolbu Upravnom odboru USPVRH za ponovnim učlanjenjem.

Sindikati udruženi u Udrugu su samostalni u svojem djelovanju, ali su dužni provoditi Programska načela Udruge, poštivati odredbe Statuta i odluke tijela Udruge.

PRAVA ČLANA UDRUGE

Članak 13. 

Prava člana su: 

-besplatna pravna pomoć

-da njegovi članovi Sindikata biraju i da budu birani

-pravo na informiranje

-stručno sindikalno usavršavanje i osposobljavanje

-pravo na pravnu i socijalnu zaštitu

-preko svojih predstavnika sudjelovati u radu tijela Udruge i donositi sve odluke

-davati mišljenja i prijedloge za donošenje odluka iz nadležnosti tijela Udruge

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-svojevoljnim istupanjem uz prethodno podmirenje svih članskih obveza prema Udruzi

-neopravdanim neplaćanjem članarine 3 (tri) mjeseca

-isključenjem zbog nepoštivanja ovog Statuta i odluka Udruge

-zbog narušavanja ugleda i nanošenja štete Udruzi

Članak 15.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor natpolovičnom većinom.

Na odluku o isključenju član ima pravo podnijeti žalbu Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

Nadzorni odbor je dužan donijeti odluku o žalbi člana u roku od 30 dana od primitka žalbe. Odluka Nadzornog odbora je konačna.

Članak 16.

Učlanjenjem u Udrugu član stječe prava:

- na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja plaće, uvjeta ili rada, sigurnosti na radu i ostalih elemenata utvrđenih u kolektivnom ugovoru općem aktu.

-na besplatnu pravnu pomoć odvjetnika koji ima zaključen Ugovor o zastupanju sa Udrugom, odnosno opunomoćenog od strane Udruge o ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i po osnovi rada.

-na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira Udruga.

-pravo na informiranje.

-da utvrđuje i prati ostvarivanje usvojenih ciljeva Udruge.

-da članovi Sindikata budu birani i da neposredno sudjeluju u kandidiranju i biranju

za predstavnika u tijelima Udruge

-i druga prava koja proistječu iz djelatnosti Udruge

Član Udruge stječe navedena prava nakon plaćene 3 (tri) članarine, iznimno član koji se isčlani iz Udruge i koji se nakon toga ponovo učlani, stječe prava nakon plaćenih 6 (šest) članarina.

Rok u kojem član ostvaruje prava Upravni odbor može mijenjati svojim odlukama.

Članak 17.

Učlanjenjem član preuzima obveze:

-poštivanja Statuta, odluka i Etičkog kodeksa te djelovanja u skladu sa sindikalnim programom

-sudjelovanja u organiziranim akcijama Udruge

-odgovornog i savjesnog obavljanja izborne funkcije u tijelima Udruge, kao i građenja odnosa na principu poštivanja ljudskih osobnosti i radničke solidarnosti

-sudjelovanja u štrajku i drugim oblicima sindikalne borbe, koje je utvrdila većina članova

-provoditi odluke koje donesu tijela Udruge

-na zahtjev nadležnog tijela Udruge dostavljati sve podatke o stanju u pojedinom udruženom sindikatu

-ispunjavati obveze utvrđene Programskim načelima i Statutom Udruge

-urednog plaćanja članarine

-ostale obveze koje proistječu iz djelatnosti Udruge.

TIJELA I UNUTRAŠNJE USTROJSTVO

Članak 18.

Udruga se može udružiti u udrugu više razine, radi učinkovitijeg zastupanja članstva pri ostvarivanju svojih interesa i ciljeva.

Članak 19.

Odluku o udruživanju u udrugu više razine donosi Upravni odbor.

Članak 20.

Tijela Udruge su:

-Skupština

-Upravni odbor

-Nadzorni odbor

-Predsjednik

-Likvidator

Mandat svih tijela Udruge je 5 (pet) godina.

Članak 21.

Najviše tijelo Udruge između dvije skupštine je Upravni odbor.

Upravni odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik i još 6 (šest)

članova.

Iz sastava Upravnog odbora biraju se zamjenik predsjednika i tajnik.

Članak 22.

Zadaci Upravnog odbora su:

-odlučivanje o primanju i isključenju članova Udruge

-odlučivanje o izboru zamjenika predsjednika i tajnika na prijedlog Predsjednika te članova Upravnog odbora.

-donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora

-donošenje Statuta i svih njegovih izmjena i dopuna

-bira i razrješuje Likvidatora

-donosi odluke o visini članarine i financiranju Udruge

-odlučivanje o stavovima sindikalne i organizacijske prirode, koji su u svezi sa zadacima Udruge

-donošenje odluke o pristupanju u udrugu više razine i o istupanju iz udruge više razine

- odlučivanje o zajedničkim ciljevima i predstavnicima opunomoćenim predstavnicima u pregovorima o pravima i obvezama radnika, koji su predmet kolektivnih ugovora

-osiguravanje što boljih uvjeta za pregovaračku i partnersku ulogu, naročito prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora

-imenovanje pregovaračkog tima za sklapanje kolektivnog ugovora i pregovore.

-donošenje odluke i Pravilnika o štrajku

-imenovanje štrajkačkog odbora

-odlučivanje o osnivanju komisija i drugih tijela za posebne zadatke

-izvršavanje sindikalnih i organizacijskih zadataka koji proizlaze iz Statuta, te odluka Skupštine

-osiguravanje provođenja Statuta i drugih akata

-odlučivanje o materijalno financijskom poslovanju i drugim pitanjima, za koja nije temeljem zakona i akta Udruge ovlašten odlučivati predsjednik

-sazivanje Skupštine Udruge i davanje prijedloga dnevnog reda i materijala za Skupštinu

-donošenje Pravilnika o financijskom poslovanju i financijskom planu, te usvajanje godišnjeg financijskog izvješća.

-organiziranje pružanja pravne pomoći članovima.

-donošenje odluke o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora.

-imenovanje vršitelja dužnosti članova tijela Udruge koje bira Skupština , u slučaju kada oni daju neopozivu ostavku, kada su razriješeni dužnosti ili isključeni iz rada Udruge.

-odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine ili drugog tijela Udruge.

-ostvarivanju prava radnika u procesu donošenja odluka kojima se uređuje njihov materijalni i socijalni položaj

-odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima

Članak 23.

Upravni odbor sastaje se najmanje jednom u šest mjeseci i uvijek kada to zahtijevaju okolnosti i interesi Udruge.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima predsjedava Predsjednik Udruge ili njegov zamjenik.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje (kvorum) ako je prisutno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova, a u slučaju da se glasovi oko pojedinog pitanja podijele, tada odlučuje glas Predsjednika, osim u pitanjima za koja se Poslovnikom odredi drugačije.

Članak 24.

Najviše tijelo Udruge je Skupština

Skupština Udruge održava se kao redovita svake 2 (dvije) godine temeljem odluke Upravnog odbora koju isto donosi najmanje mjesec dana prije održavanja Skupštine, kada predlaže dnevni red i priprema materijale.

Izvanredna Skupština se održava uvijek kada to zahtijevaju interesi Udruge.

U izvanrednim okolnostima kada za to postoji potreba Skupština se može održati i online, jednom od komunikacijskih platformi.

Poziv delegatima Skupštine uručit će se poštom, e-mailom ili na neki drugi način.

Delegate za Skupštinu i njihove zamjenike biraju članovi Udruge (sindikati) i to na način da na svakih 50 članova pojedini sindikati imaju pravo izabrati jednog delegata Skupštine Udruge. Sindikati koji imaju manje ili jednako 50 članova imaju pravo na biranje jednog delegata.

Predsjednici udruženih sindikata su skupštinski delegati po funkciji.

Sindikalni povjerenici odnosno predstavnici koje u pojedinim podružnicama imenuje nadležno tijelo Udruge također su delegati po funkciji.

Izbor delegata članova provodi se prema demokratskim principima.

Članak 25.

Sve promjene Upravnog odbora donose se na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova ili najmanje 30% članova Udruge.

Delegati i njihovi zamjenici zadržavaju svoj mandat do slijedeće redovite Skupštine, te su ujedno i delegati za slučaj sazivanja izvanredne Skupštine. Tijekom mandata delegat ili njegov zamjenik može biti opozvan na način i po postupku po kojem je i biran, u kojem slučaju njegov mandat preuzima, sa svim pravima i obvezama, zamjenik i to do isteka redovnog mandata, s time da se bira novi zamjenik.

U slučaju opoziva delegata i zamjenika biraju se novi delegati i novi zamjenici.

Mandat delegata i zamjenika može prestati i voljom delegata ili zamjenika ili prestankom članstva u sindikatu koji je član Udruge, u kojem slučaju se provode dopunski izbori.

Članak 26.

Skupština donosi pravovaljane odluke, ako je na istoj nazočno više od 2/3 (dvije trećine) delegata, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.

Na skupštini se glasuje javno.

Članak 27.

Zadaci Skupštine su:

1. utvrđivanje općih smjernica sindikalne politike

2. odlučivanje o prestanku rada Udruge

3. odlučivanje o drugim pitanjima značajnim za rad tijela Udruge

4. biranje i razrješenje Predsjednika

5. biranje i razrješenje članova Nadzornog odbora

Članak 28.

Skupštini izvješće o radu podnosi predsjednik u ime Upravnog odbora, te Nadzorni odbor.

Članak 29.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednika bira Skupština javnim ili tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova nazočnih na Skupštini, između predloženih kandidata.

Predsjednik može biti svaki član sindikata koji je član Udruge.

Ukoliko niti jedan od predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, provodi se drugi krug glasovanja i to između dvojice kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ukoliko bi prema rezultatima iz prvog kruga glasovanja, dva ili više kandidata imali jednak broj glasova, glasovanje u drugom krugu obavlja se uključivanjem svih kandidata s jednakim brojem glasova i onog s većim brojem glasova.

U drugom krugu glasovanja izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova.

Ukoliko u drugom krugu dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, ponavlja se glasovanje o tim kandidatima sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Ukoliko je na način iz stavka 2. i 3. ovog članka predložen samo jedan kandidat odluka o izboru donosi se natpolovičnom većinom glasova nazočnih na Skupštini.

Mandat predsjednika može prestati njegovom voljom, prestankom članstva ili opozivom, koji se provodi na način i po postupku za predlaganje i izbor.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika njegovom voljom ostavka se prihvaća.

U slučaju prijedloga za opoziv Predsjednika, koji može podnijeti najmanje jedna trećina članova, saziva se izvanredna sjednica Upravnog odbora, koja odlučuje o podržavanju ili nepodržavanju prijedloga za opoziv.

Kada Upravni odbor podrži prijedlog za opoziv saziva se izvanredna Skupština u roku od 15 dana koja odlučuje o opozivu na način i po postupku za izbor, time da od odluke Upravnog odbora o podršci prijedloga za opoziv do održavanja Skupštine prava i obveze Predsjednika miruju, a njegovu funkciju obavlja zamjenik predsjednika.

Predsjednik obavlja svoju funkciju volonterski, a odlukom Upravnog odbora funkciju može obavljati profesionalno ili za svoj rad može primati naknadu.

Članak 30.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu u poslovnom smislu prema trećima osobama s tim da svoje ovlasti u slučaju spriječenosti ili odsutnosti može prenijeti na zamjenika.

Članak 31.

Ovlasti Predsjednika:

-predstavlja Udrugu prema trećim osobama,

-predstavlja Udrugu u odnosima s javnošću,

-zastupa Udrugu u pravnom i financijskom prometu,

-podnosi izvješće o radu i financijsko izvješće jednom godišnje ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora

-zaključuje i potpisuje Kolektivni ugovor,

-ostvaruje suradnju s tijelima drugih Udruga

-potpisuje Ugovore o pružanju besplatne pravne pomoći i daje valjane punomoći za zastupanje sindikata.

-upravlja sredstvima i imovinom Udruge na osnovu donesenog financijskog plana.

-donosi hitne odluke o kojima informira zamjenika predsjednika i Upravni odbor Udruge na sljedećem sastanku,

-obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela Udruge

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Upravnom i Nadzornom odboru.

Članak 32.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana, predsjednika i 2 člana odbora.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština na vrijeme od pet godina i mogu biti ponovno birani.

Članovi nadzornog odbora biraju se prihvaćanjem ili odbijanjem liste kandidata za Nadzorni odbor i to većinom glasova Skupštine. Ako lista nije prihvaćena tada se glasuje o izboru svakog člana posebno.

Ne može biti članom Nadzornog odbora više od jedne osobe iz udruženog sindikata koji daje Predsjednika Udruge.

Član Nadzornog odbora ne može biti član drugog tijela Udruge, osim Skupštine.

Članak 33.

Nadzorni odbor nadzire materijalno – financijsko poslovanje, financijski plan i završni račun Udruge.

Nadzor financijskog poslovanja provodi se obvezno prije redovite sjednice Skupštine.

Nadzorni odbor ovlašten je, pored redovitog nadzora obavljati nadzor u svako vrijeme.

Nadzorni odbor o svojem radu podnosi Skupštini.

Sastaje se jednom godišnje po potrebi.

Nadzorni odbor može prisustvovati sjednicama Upravnog odbora.

Članak 34.

Likvidatora bira i opoziva Upravni odbor.

Likvidator može biti bilo koja punoljetna fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i koja je član jednog od sindikata koji su dio Udruge.

Likvidator može biti i pravna osoba.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

UVJETI I POSTUPAK ORGANIZIRANJA INDUSTRIJSKIH AKCIJA

Članak 35. 

Udruga je spremna sredstvima pritiska štititi i promicati interese svojih članova, ovlaštena je provesti štrajk i druge industrijske akcije sukladno odredbama Zakona i kolektivnih ugovora.

Članak 36.

Industrijske akcije se organiziraju u slučaju:

-ukoliko poslodavac odbije kolektivno pregovarati;

-ukoliko poslodavac odbije izvršiti obveze određene kolektivnim ugovorom, sporazumom odnosno zakonom;

-ako poslodavac ne osigura zadovoljavajuće uvjete rada;

-ako poslodavac umanjuje prava radnika;

-ostalim slučajevima kojima je svrha zaštita i promicanje interesa članova sindikata.

Članak 37.

Udruga će organizirati i provesti štrajk u cilju ostvarivanja radničkih prava ukoliko ne uspije postići dogovor s poslodavcem odnosno udrugom poslodavac u slučaju kršenja odredbi Zakona, kolektivnih ugovora, odbijanja zaključivanja kolektivnih ugovora, a sve radi poboljšanja cijene i uvjeta rada, izražavanja solidarnosti sa ostalim radništvom i u svim ostalim slučajevima radi zaštite ekonomskih i socijalnih interesa, te radi kršenja prava iz rada i u svezi s radom.

Članak 38.

Odluku o provođenju i organiziranju štrajka donosi Upravni odbor na način propisan ovim Statutom. U slučaju organiziranja štrajka Upravni odbor imenuje Štrajkački odbor. Udruga će u slučajevima iz prethodnog stavka poduzeti sve radnje da do štrajka ne dođe, odnosno da se sporovi rješavaju i riješe mirnim putem, poštujući pri tom postupovna pravila za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, sukladno odredbama Zakona i kolektivnih ugovora.

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Članak 39.

Udruga pregovara i sklapa kolektivne ugovore u ime i za račun svojih članova.

Udruga je dužna na poziv sindikata članova sudjelovati u kolektivnom pregovaranju.

Za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora između Vlade RH, Udruga poslodavaca i sindikata na državnoj razini ovlašteno je Upravni odbor Udruge, a kolektivne ugovore ovlašten je potpisati Predsjednik Udruge.

FINANCIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM 

Članak 40.

Osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Udruge je članarina. Pristupanjem u Udrugu član preuzima obvezu redovitog plaćanja članarine.

Članarina se plaća mjesečno

Visinu članarine i njezin raspored utvrđuje Upravni odbor.

Iz sredstava članarine i drugih sredstava, prema odluci Upravnog odbora osnivaju se odgovarajući fondovi.

Dodatni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Udruga može ostvariti iz donacija.

Članak 41.

Udruga raspolaže imovinom putem žiro – računa u skladu sa zakonom.

UVJETI I NAČIN PRESTANKA DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 42.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge su:

1. odluka Skupštine

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Udruženi sindikati dužni su u roku 60 dana uskladiti svoje statute s odredbama ovog Statuta.

U slučaju nesuglasnosti između ovog Statuta i statuta udruženih sindikata bit će mjerodavne odredbe ovog Statuta.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Upravnom odboru.

Predsjednik

Željko Blažinović